ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ


ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ :

1. Одобрява стратегията за развитие на СУ „Д. Дебелянов“ и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;

2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;

3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училището, и инспектирането на училището;

4. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му;

5. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;

6. Съгласува училищния учебен план;

7. Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;      

8. Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;

9. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;

10. Дава становище по училищния план-прием;

11. Участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;

12. Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“;

13. Участват с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас;

14. Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието - Бургас или на министъра на образованието и науката.


  • Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата - ПРОЧЕТИ ТУК. 

  • Декларация по  чл. 5, ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата - ПРОЧЕТИ ТУК.

  • Заповед за свикване на събрание, определяне на членовете на ОС и реда и начина за водене на протокол и присъствени списъци - ПРОЧЕТИ ТУК.


СЪСТАВ 

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" - БУРГАС

 

  № 

Име и фамилия

 

 1

Маргарита Петрова 

Председател (от квотата на родителите)

  2

Таня Урумова

Член (от квотата на община Бургас)

  3

Виолета Божилова

Член (от квотата на родителите)

  4

Валентин Диков

Член (от квотата на родителите)

  5

Йордан Йорданов

Член (от квотата на родителите)

  6

Гергана Къчева

Таня Стоянова (15.09.2017 г.)

Член (от квотата на родителите)

  7

Стефка Делчева            

Член (от квотата на родителите)


РЕЗЕРВИ

 № 

Име, презиме и фамилия

 Избран от квотата на

  1

Таня Стоянова

родителите

  2

Наталия Луканова

родителите

  3

Милка Маринова

родителите

 

Категории