АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


  • СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Бургас, извършва следните административни услуги:

Приемане и преместване на ученици     

Издаване на диплома за средно образование   

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности   

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ   

Издаване на служебна бележка за  допускане до ДЗИ   

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или класове от І до VІ в училище на чужда държава   

 

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на  образование   

 

 

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021-2022 г.)   

 

 

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите   

Категории