ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН


ДНЕВЕН РЕЖИМ 


  В СУ "Димчо Дебелянов" - Бургас, е въведена целодневна организация на обучение и възпитание в начален етап и 5, 6 и 7-ми класове от прогимназиален етап на основното образование. При тази организация задължителните учебни часове се провеждат до обяд, а дейностите в ГЦДО  - самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт, следобяд.                  

        Индивидуалните учебни часовете на учениците от паралелки с профил "Изкуства" - музика, се провеждат след приключване на учебните часове на съответната паралелка по графици, утвърдени от директора на училището. Разместването на индивидуалните часове по музикален инструмент или пеене се допуска само по реда на утвърждаване на индивидуалните графици на учителите и учениците.

Учебнте часове за всички класове започват в 8.00 ч., а продължителността им е както следва:

час

І - ІІ клас

V клас

ІІІ, IV, VI - ХІІ клас

1.

08.00

8.35

8.00

8.40

8.00

8.40

2.

09.00

9.35

8.50

9.30

8.50

9.30

3.

10.00

10.35

9.50

10.30

9.50

10.30

4.

10.50

11.20

10.40

11.20

10.40

11.20

5.

11.35

12.10

11.30

12.10

11.30

12.10

6.

Допълнителен час за спортни дейности или ЧК

Модул  спорт или ЧК

12.15

12.55

12.15 

12.55 

 7.

13.00

13.40

13.00

13.40

Допълнителен час за спортни дейности или ЧК

 Модул спорт, спортни игри


             ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ОТ СИП 2017/2018 г. 

I-ви СРОК        

   РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ГРУПИТЕ ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ     

ИНДИВИДУАЛНИ ЧАСОВЕ ПО МУЗИКА

с учители:

МИЛЕНА ДОБРЕВА

от 20-02-2017

СТОЙКО ГЕОРГИЕВ
ЖАСМИНА СТАЛЕВА АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА
АНТОАНЕТА ПЕТКОВА НИНА МИХАЙЛОВА
ГАЛИНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
МАРИЯ ЖЕЛЕВА

ВАЛЕНТИНА СУРГУЧЕВА

от 17-02-2017

Категории