ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ


ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РАБОТЕЩИТЕ В СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" – Бургас

         Позовавайки се на Конституцията на РБ,  Конвенцията на ООН за правата на детето, Европейската харта за правата на човека и Закона за защита правата на детето, целите на  Закона за предучилищно и училищно образование,  ръководени от принципа, че грижата за живота и здравето на детето е на първо място и  всяко дете трябва да бъде подготвено да води живот на самостоятелна личност в обществото и да бъде възпитано в духа на ценностите на Република България и Европейския съюз, ние учителите и служителите от СУ „Димчо Дебелянов“ – Бургас,   приемаме моралния ангажимент в своята ежедневна и  професионална дейност да се ръководим от принципите и правилата на настоящия  Етичен кодекс както и  следните 

 

СТАНДАРТИ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  И РАБОТА 

 

  1. Отнасяйте се към всички граждани с уважение! Отнасяйте се с другите така, както Вие искате да се отнасят с Вас. 
  2. Поддържайте неутрална и честна позиция спрямо всички хора! Реализирайте поведение, лишено от пристрастия, честно и равнопоставено отношение към всички граждани.  
  3.  Демонстрирайте външен вид и поведение, които да се отразят положително върху имиджа на организацията в която работите! Начинът на обличане говори за нашето отношение. Носете облекло, подходящо на заеманата длъжност. Помнете, че това, което носите, се отразява на Вашето настроение, на грижите, които полагате в работата си, и на реакцията на околните.  
  4. Отговаряйте осведомено и предоставяйте актуална и точна информация!
  5. Поддържайте професионално отношение! Професионализмът се разкрива чрез работата, която се върши етично, компетентно и позитивно.
  6. Насърчавайте работа в екип! Работата в екип е способността за съвместно постигане на обща цел.
  7. Спазвайте ангажиментите си!
  8. Отговаряйте своевременно! Старайте се всеки ден да установявате отлична работна етика и да намирате начини да участвате активно в работата на организацията. Духът на служителите е важен и зависи от максималните усилия на всички.
  9. Създайте ваш собствен стил на работа! Бъдете искрени и последователни. Помнете, че личните Ви качества се отразяват на стандартите, които Вие създавате за самите себе си. Разликата между ефективна и неефективна работа е въпрос на компетентност, умения за общеване и съпричастност.

Категории