Документи за средното образование


Закони
ПравилнициНаредби
Държавни образователни стандарти 

 1. предучилищното образование (Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование);
 2. усвояването на българския книжовен език (Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език);
 3. учебния план (Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г.за учебния план);
 4. общообразователната подготовка (Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка);
 5. профилираната подготовка (Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка);
 6. придобиването на квалификация по професия;
 7. приобщаващото образование;
 8. гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование (НАРЕДБА за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование (НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г.)
 1. оценяването на резултатите от обучението на учениците (Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците);
 2. информацията и документите (Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование);
 3. институциите (Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образовани);
 4. физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;
 5. познавателните книжки, учебниците и учебните помагала (Наредба № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала);
 6. статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти);
 7. управлението на качеството в институциите;
 8. инспектирането на детските градини и училищата;
 9. финансирането на институциите;
 10. нормирането и заплащането на труда;
 11. организацията на дейностите в училищното образование (Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование).

Категории