КЛУБ "КАРИЕРА"


         

  На 15.02.2017 г. учениците от пилотната паралелка на VIII"А" клас посетиха Бюрото по труда - гр. Бургас. Тема на занятието беше „Планиране на възможности за кариерно развитие”.    Темата предизвика интереса на учениците, които са пред избор къде да продължат образованието си след завършване на осми клас. Представителят на Бюро по труда г-жа Катя Добрева насочи дискусията към проблемите на мотивацията за успешен избор, желанието и начините за постигане на целите.

           Учениците споделиха своите интереси в различни области – музика, спорт, кулинария, както и визията за собствения път за успешна реализация. Научиха, че ключовите думи за постигане на целите са „искам”, „мога”, „трябва”.

На 23.ХІІ.2016 г. в 12 а клас се проведе занятие на тема:“Умения и постижения“ по Проект BG05М20ЗР001-2Л.001-0001 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. Център на дискуцията беше умението за разпознаване на личните умения и свързването им с подходяща област на бъдеща професионална реализация. Учениците изготвиха карти на свързаните умения, запознаха се с понятието „клъстъри от умения“. Учениците се обединиха около становището, че изборът на бъдеща реализация не трябва да е случаен, а резултат от умелото съчетаване на различни умения : за учене, за поставяне на цел, за вземане на решения, за кариерно планиране, за успешно представяне при кандидатстване за работа.

На 22. ХІІ.2016 г. в Клуб“Кариера“ бяха проведени индивидуални консултации с ученици от 12 клас на тема:“Моята първа работа“. Занятието е по Проект BG05М20ЗР001-2Л.001-0001 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“. За дванадесетокласниците тази тема е изключително актуална, а знанията – необходими, тъй като те са на прага на своя професионален избор. Учениците споделиха свои идеи за бъдеща реализация, изразиха мнение кое е важно – добро образование или добра квалификация. Беше разиграна ситуация за ориентиране по обяви за работа и явяване на интервю.

 

                       На 22. ХІІ. 2016 г. в 11 а клас се проведе занятие на тема:“Умение за осъществяване на преход“ по Проект BG05М20ЗР001-2Л.001-0001 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“. Занятието е комплекс от интерактивни упражнения . Най-напред учениците дискутираха свои лични значими постижения.Споделиха как са стигнали до тях, какви усилия са положили, за удовлетворението от собствения труд. Подредиха своите умения по области на познанието. Дискутираха доколко постигнатото до момента може да им бъде полезно за бъдеща реализация. Споделиха виждането си за възможностите за друг избор и начините да осъществят преход от едни умения към други.

 

На 21.ХІІ.2016 г. учениците от VIII"А" клас проведоха занятие на тема:“Ориентирам се в света на професиите“ по Проект BG05М20ЗР001-2Л.001-0001 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“. Дискутира се въпросът за потомствения избор на професия. Учениците разказаха за професиите на своите родители и близки, споделиха какво харесват и не харесват в тях, както и дали биха продължили родова традиция при избор на бъдеща професия. Получиха проектно-базирана задача да проучат начина, по който родителите им са постигнали своята професионална реализация. Изпълнението на проектите ще се обсъжда на индивидуални консултации в Клуб“Кариера“ през януари.

На 21. ХІІ. 2016 г. за учениците от V клас беше организирано посещение на работно място – аптека и рекламно студио с цел запознаване с професията магистър-фармацевта и художник-рекламиста. Занятието бе по  Проект BG05М20ЗР001-2Л.001-0001 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“. Тема: „Пътешествам в света на професиите“. Учениците научиха какво образование и квалификация се изисква за съответната специалност, какви длъжности може да бъдат заемани, как се организира работата в аптека и рекламното ателие. Беше коментирано, че каквато и професия да си изберат, трябва да я харесват, да овладеят добре знанията за нея, за да получат добра житейска и професионална реализация.

 

На 20.ХІІ.2016 г. в IX"А" клас се проведе занятие по Проект BG05М20ЗР001-2Л.001-0001 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ ВУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“. Тема : Ценности и ценностна система“. Занятието беше организирано под формата на групова и индивидуална работа, насочена към откриване на важните неща, които мотивират човека в неговия житейски избор. Всеки подреди ценностите по собствени критерии. Дебатираха въпроса за мястото на материалното и духовното в съвременния начин на живот. Всеки от участниците изгради свой професионален ценностен профил.


В клуб ,,Кариера” с учениците от ОСМИ КЛАС

         Съгласно календарния план за работата на училищния екип по апробиране на Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в  училищното образование ” през учебната 2016/2017 година на 20.12.2016 в клуб ,,Кариера” към СУ „ Димчо Дебелянов ”- гр. Бургас се проведе занятие с учениците от пилотния осми клас. Разгледани бяха темите: ,,Ориентирам се в света на професиите” и ,, Групиране на професиите”. Участваха всички ученици. Ръководител на занятието беше Анка Жекова-член на училищния екип. В занятието взе участие и класният ръководител г-жа Нина Михайлова.

  На 16. ХІІ. 2016 г. Клуб "Кариера" беше поле за дискусия на учениците от XI"А" клас. Заниманията на тема „Кариерно развитие" са по Проект BG05М20ЗР001-2Л.001-0001 "СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ". Централно място беше отделено на въпроса за избора на професия и пола. Интерес предизвика предложеният казус, който провокира изразените от учениците мнения за съвременния облик на професиите, за длъжностите, заемани от мъже и жени, за нужните качестваза справяне в различни професии. Учениците са единодушни и се обединиха около становището, че човек трябва да отстоява своя избор, да е готов да се изправи срещу предизвикателства и пречки.


КЛУБ ,,КАРИЕРА”

Тема: Светът на професиите. Коя професия е ,,най- ”- пети клас

            Съгласно календарния план за работата на училищния екип по апробиране на Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в  училищното образование ” през учебната 2016/2017 година на 15.12.2016 в клуб ,,Кариера” към СУ „ Димчо Дебелянов ”- гр. Бургас се проведе занятие с учениците от пилотния V"А" клас. Темата беше: Светът на професиите. Коя професия е ,,най-”. Участваха всички ученици. Ръководител на занятието беше Анка Жекова-член на училищния екип.

            Като първо занятие в клуб ,,Кариера” на петокласниците бяха представени целите на работата и на възможностите за съвместни дейности по отношение на тяхното кариерно ориентиране. Те бяха разделени на пет групи. Всяка от тях трябваше да напише професии, започващи с буква, която групата си избере и да разкаже какво знае за тези професии.                                              Прочети още

   

  На 15. ХІІ. 2016 г. се проведе занятие в Х"А" клас на тема: „Групи умения“. Занятието е по  Проект BG05М20ЗР001-2Л.001-0001 „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“. Акцентът в заниманието е върху опознаване "на себе си" – лични умения като основа за бъдеща реализация. Проведе се дискусия на тема:"Какво трябва да знам за себе си, за да избера професия“. В дух на критичност и самокритичност десетокласниците откроиха силните си страни и отбелязаха качествата, които е необходимо да възпитават в себе си, както и начините за постигане.

   На 14.12.2016 г. СУ „Димчо Дебелянов“ – Бургас, съвместно с ЦЕНТЪРА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ  стартираха дейността на училищния клуб  “Кариера“ по пилотен проект на МОН, в който участват 42 училища от цялата страна. Директорът на училището – г-н Пейко Стоев, поздрави гостите, уважили събитието и информира, че откриването на клуба е част от дейностите по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В клуб „Кариера“  педагогическият съветник и учители, съвместно с кариерни консултанти от Център за кариерно ориентиране – Бургас, ще осъществяват консултиране на учениците от различните етапи и степени на образование.  

Гости на събитието бяха: инж. Виолета Илиева – началник на РУО Бургас и ръководител на МЕСПП,  Марта Николова – координатор на МЕСПП, Мария Георгакева – ръководител на ЦКО, кариерни  консултанти от ЦКО, представители на II РПУ, родители, настоящи и бивши възпитаници на училището.

В пилотната паралелка – IV „А“ клас, се проведе занятие на тема „Да се запознаем с професиите на моя род – моето професионално родословно дърво“ от ядро „Осъзнаване на възможностите“.  Работата бе насочена към опознаване на професиите в близкото обкръжение на ученика – семейство, родители, баба, дядо, прародители. Една от основните задачи бе включването на семейството като партньор и източник на информация - фактор от изключително значение  за успешното реализиране на целите, заложени в програмата, а основната цел на часа бе децата да навлязат по-задълбочено в света на труда и професиите, да осмислят мястото на работата и нейната необходимост  в човешкия живот  и осъзнаят ползата от различните дейности. Бе дадено поле за изява на всеки ученик. С изработването на проекти за професионално родословно дърво бяха поставени следните цели: проучване и получаване на информация от всеки участник за професиите, които са били упражнявани и се упражняват в неговия род; отчитане значението на историческото време, на конкретните обществени условия и на индивидуалните особености за избор на определена професия.

Проведена бе дискусия сред присъстващите в клуб „Кариера“  за ролята на професиите в рода и за избора на професия от ученика. Обсъдени бяха възможните позитиви/негативи от потомствения избор на професия.

В заключение инж. Илиева поздрави учениците и техните ръководители за доброто предстаняне и изрази надежда, че чрез успешното реализиране на проекта кариерното консултиране ще се утвърди и развие в съвременното българско училище.

КЛУБ ,, КАРИЕРА ”

Тема: ГРУПИ УМЕНИЯ – десети клас

     Съгласно календарния план за работата на училищния екип по апробиране на Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в  училищното образование ” през учебната 2016/2017 година на 08.12.2016 год. в клуб ,,Кариера” към СУ „ Димчо Дебелянов ”- гр. Бургас се проведе занятие с учениците от пилотния десети клас по темата ,,Групиране на професиите”. В срещата участваха всички ученици. Ръководител на занятието беше Анка Жекова-член на училищния екип. Гост на занятието беше педагогическият съветник г-жа Зорница Апостолова.                                                                                  Прочети още...


 

     СУ "Димчо Дебелянов" - Бургас,е определено за пилотно училище при из­пъл­не­нието на Про­ект BG05M2OP001-2.001-0001 „Сис­те­ма за ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не в учи­лищ­но­то об­ра­зо­ва­ние“, фи­нан­си­ран от Опе­ра­тив­на прог­ра­ма „На­у­ка и об­ра­зо­ва­ние за ин­те­ли­ген­тен рас­теж“, съ­фи­нан­си­ра­на от Ев­ро­пейс­кия съюз чрез Ев­ро­пейс­ки­те струк­тур­ни и ин­вес­ти­ци­он­ни фон­до­ве. Цел на проекта е създаването на интегрирана система за реализация и заетост по придобитата квалификация на завършващите средно образование в съответствие с изискванията на пазара на труда. За реализацията на проекта е изготвена Програма за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище.

Като нейни компоненти са включени:

1. Създаване на годишен план изпълнение на Програмата. 
2. Създаване на месечни планове за работата на клуб „Кариера“ (оборудвани във всяко от пилотните училища).
3. Разпределение на темите по месеци, ядра, класове и паралелки.
4. Попълване на въпросниците от Националния портал за кариерно ориентиране на учениците (
orientirane.mon.bg) от учениците от 7, 10 и 12 клас.
5. Запознаване с Рейтинговата система на висшите училища в България - учениците от втори гимназиален етап на профилираното и професионалното образование.6. Кариерно ориентиране на застрашените от отпадане ученици.
7. Осигуряване на връзка между съответния етап на образование и/или вид училище с пазара на труда (в сътрудничество с центрове за кариерно ориентиране и развитие, институции, работодатели, бизнес организации).
8. Провеждане на годишно събитие по кариерно ориентиране.
9. Отчитане на количествените и качествените показатели за постигнати резултати в края учебната година. 

Екипът на проекта в гимназията, който включва Пейко Стоев – ръководител, Зорница Аростолова – педагогически съветник/психолог, Анка Жекова – класен ръководител и Мария Пулева – отговорник по отчетността, премина обучение през м. октомври 2016 г. Основна задача пред пилотните училища е участие в апробирането на Програмата за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище (в срок от 14 месеца).

                

Категории