Превенция на агресията и засилване на сигурността


Полезна информация за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Решение №373 от 05.07.2017 г. на МС

 за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (виж)


1.   Списък на лицензирани доставчици на социални услуги; (виж)

2.   Информация за същността на всеки вид социална услуга; (виж)

3.   Практически насоки за действия при инцидент; (виж)

4. Добри практики за работа с деца и техните семейства - за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата. (виж)

Категории