ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧ. 2017/2018 Г.

Условия и ред

за организиране и провеждане на формиге  на обучение през уч. 2017/2018 г.

   Чл.  15.  Образователно - възпитателният  процес  в  училището  се  организира  в  следните форми на обучение: дневна, индивидуална, самостоятелна и комбинирана.

 

   Чл. 16.  Дневната форма на обучение е присъствена форма.

 

  Чл. 17. Индивидуалната форма на обучение включва учебни занятия, както и изпити или текущи проверки по учебни предмети, ако това е предвидено с индивидуалния учебен план, приет от педагогическия съвет и утвърден от директора на училището.

            (1) Индивидуалната форма на обучение се организира за:

  1. ученици,  които  по  здравословни  причини, удостоверени с медицински документ, издаден от ЛКК,  не  могат  да  посещават  училището повече от 30 последователни учебни дни;
  2. за даровити ученици, както и за ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове.
  3. ученици със специални образователни потребности по препоръка от екипа за подкрепа за личностно развитие в съответствие с чл. 107, ал. 4 от ЗПУО
  4. ученици в случаите на чл. 107, ал. 2 т. 1-4 от ЗПУО.

            (2) В случаите по ал.  1, т. 1  училището организира индивидуалното обучение в домашни условия въз основа на медицински документ, издаден от лекарска консултативна комисия.

            (3) Знанията и уменията на учениците по ал. 1, т. 1 и 3 се оценяват чрез текущи проверки, а на останалите - чрез изпити.

            (4) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

            Чл. 18. Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищните учебни планове.

            (1) Самостоятелната форма на обучение се организира за:

  1. ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини не могат  да  се  обучават  в  дневна  форма  на  обучение,  както  и  за  даровити  деца  в задължителна училищна възраст, след решение на педагогическия съвет;
  2. лица, навършили 16-годишна възраст.
    1. ученици в задължителна училищна възраст по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО.

            (2) Самостоятелната форма за учениците по ал.1, т.3 се организира след решение на експертна комисия към РУО – Бургас.

            (3) Ученикът може да изяви желание да премине от дневна в самостоятелна форма на обучение с писмено заявление на родителя/настойника, придружено от документи, които удостоверяват основанието на искането.

            (4) При завършен клас заявления за преминаване в самостоятелна форма на обучение се приемат до началото на всяка учебна година. Същите се докладват на педагогически съвет.

            (5) При промяна на формата на обучение директорът на училището издава заповед, в която  се  определят  условията  и  реда  за  организиране  и  провеждане  на  изпитите  с учениците в самостоятелна форма на обучение.

            (6) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

            (7) Обучаваните в самостоятелна подготовка ученици полагат изпитите върху цялото учебно съдържание на учебния предмет за съответния клас по учебно - изпитна програма, разработена  и  предоставена  от  преподавателите  по  съответната  учебна  дисциплина  в съответствие с учебния и училищните учебни планове;

            (8) В рамките на редовната изпитна сесия учениците се явяват на предвидените по график изпити;

            (9) Изпитните сесии на ученици на самостоятелна подготовка се определят със заповед на директора на училището и се провеждат в 3 сесии;

                        1. една редовна изпитни сесии – през АПРИЛ;

                        2. две поправителни сесии - през м. ЮНИ-ЮЛИ  и м.АВГУСТ-14 СЕПТЕМВРИ.

            (10) Ученици, които не положат успешно  изпитите си в обявените  сесии, повтарят класа;

            (11) Ученици,   които   се   обучават   в   самостоятелна   форма   на   обучение,   при повтарянето на класа се явяват на изпити само по учебните предмети, по които имат оценка слаб (2) или не са се явили на поправителни изпити;

 

            Чл.  19.  И  четирите  форми  на  обучение по чл. 15 от настоящия правилник се  удостоверяват  с  едни  и  същи  по  вид документи съгласно Държавния образователен стандарт за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, които дават равни права на завършилите. 

Категории