АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


  • СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Бургас, извършва следните административни услуги:

Приемане и преместване на ученици     

                      Заявление за преместване  

Издаване на диплома за средно образование   
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности   

                      Заявление за валидиране на компетентности

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ   
Издаване на служебна бележка за  допускане до ДЗИ   

 Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или класове от І до VІ в училище на чужда държава   

Заявление за признаване на завършен клас, етапи на училищно обучение или степени на образование по документи,                             издадени от училища на чужди държави  

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на  образование   

Заявление за издаване на дубликат на документ 

 

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021-2022 г.)   

 

 

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите   

 

 

Заявление за  издаване на Удостоверение образец  за брутно трудово възнаграждение или доход УП-2   

Протокол за приемане на устно заявление за издаване на Удостоверение образец УП-2 за брутно трудово възнаграждение или доход  


Заявлене за издаване на Удостоверение образец УП-3 за осигурителен (трудов)  стаж   

Протокол за приемане на устно заявление за издаване на Удостоверение образец УП-3 за осигурителен /трудов/ стаж 

Категории