Преминаване на ученик в ОРЕС


Преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

 
     Основание:

  • чл.115а (Нов - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) от ЗПУО;
  • Чл. 40а. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация надейностите в училищното образование (Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и доп., бр. 46 от 09.06.2017 г., в сила от09.06.2017 г.; изм. и доп., бр. 77 от 26.09.2017 г. ; изм. и доп., бр. 48 от 08.06.2018 г., всила от 08.06.2018 г.; изм. и доп., бр. 82 от 05.10.2018 г.; изм. и доп., бр. 32 от16.04.2019 г.; изм. и доп., бр. 72 от 13.09.2019 г.; изм. и доп., бр. 43 от 13.05.2020 г., всила от 13.05.2020 г.; изм. и доп., бр. 78 от 04.09.2020 г.; изм. и доп., бр. 85 от02.10.2020 г., в сила от 02.10.2020 г.; изм., бр. 92 от 27.10.2020 г., в сила от 27.10.2020г.)

1. Заявление за преминаване в ОРЕС за ученици до 14 г.

2. Заявление за преминаване в ОРЕС за ученици над 14 г.

3. Декларация

Важно!
Съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижа за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа за децата до 12- годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.

 

Категории