КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТ


УЧЕБНА 2015/2016 ГОДИНА

НВО VII КЛАС ДАТА

 Български език и литература

18 май 2016 г.

 Математика

20 май 2016 г.

 КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия”

26 май 2016 г.

 Чужди езици

27 май 2016 г.

 КОО „Природни науки и екология"

30 май 2015 г.

     Съгласно чл. 19, ал. 2 от Наредба № 3/ 15.04.2004 г. за системата за оценяване като текуща оценка на ученика се вписва и оценката от проведено външно оценяване, извършено чрез изпитвания за установяване на усвояването на учебното съдържание по учебен предмет за определен клас.

ГРАФИК

за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища

за учебната 2016- 2017 г., съгласно Наредба № 11 / 28 март 2005 година

 

УПЪТВАНЕ

ЗА КАНДИДАТСТВАЩИ УЧЕНИЦИ

 

Вид дейност

Срок

1

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите.

05.05 - 11.5.2016 г. вкл.

2

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.

до 13.05.2016 г. вкл.

3

Провеждане на тестове по:

-Български език и литература
-Математика

18.05.2016 г.

20.05.2016 г.

4

Обявяване на резултатите от тестовете.

до 03.06.2016 г. вкл.

5

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

 

 • Изобразително изкуство
 • Музика
 • Хореография
 • Спорт

 

 

02.06.2016 г.
03.06.2016 г.
06.06.2016 г.
31.05-01.06.2016 г. вкл.

6

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.

до 09.06.2016 г. вкл.

7

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити.

10.06 -13.07.2016 г. вкл.

8

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №11 от 28.03.2005 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема.

16.06 - 21.06.2016 г. вкл.

9

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 27.06.2016 г. вкл.

10

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

28.06 - 30.06.2016 г. вкл.

11

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 04.07.2016 г. вкл.

12

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

05.07 - 07.07.2016 г. вкл.

13

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

08.07.2016 г.

14

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

11.07 - 13.07.2016 г. вкл.

15

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

до 15.07.2016 г. вкл.

16

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

18.07 - 19.07.2016 г. вкл.

17

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

21.07.2016 г. вкл.

18

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от Директора на училището до 05.09.2016 г. вкл.

19

Утвърждаване на осъществения държавен план прием.

до 12.09.2016 г. вкл.

 

ЗАПОВЕДИ

ПЛАН 

НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ ПО ПРИЛАГАНЕ

НА НАРЕДБА №11 ОТ 28. 03. 2005 Г. 

СРОК

ДЕЙНОСТ

16.04.2016 г.

 

 • Изготвяне на централно    информационно табло в училище, съдържащо:
 • Заповед № РД 09-1228/28.08.2015 г. на министъра на образованието за определяне на датите за провеждане на националното външно оценяване по класове; 
 • Наредба №11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и общински училищa. 
 • Електронната страница на РИО – Бургас  www.rioburgas.org    и МОМН, където в раздел”Кандидатстване след VII клас” и в раздел”Външно оценяване” е поместена необходимата нормативна уредба и примерни изпитни материали по БЕЛ и Математика –    www.mon.bg 

23.04.2016 г.

 •  Пробно ВО по БЕЛ, начало 10. 00 ч.; желаещте ученици да се явят в училище не по-късно от 9,30 ч. (Уточнение: Пробното ВО по БЕЛ е само за учениците на СОУ „Д. Дебелянов” и е безплатно )

24.04.2016 г.

 •  Пробно ВО по Математика, начало 10. 00 ч.; желаещите ученици да се явят в училище не по-късно от 9,30 ч. (Уточнение: Пробното ВО по математика е само за учениците на СОУ „Д. Дебелянов” и е безплатно ) 

22.04.2016 г.

Час на класа

 • Информация за националното външно оценяване и прием в държавните и общинските училища след завършен VII клас през учебната 2014/2015 г.

22.04.2016 г.

 •  Изготвяне на информационни табла в класните стаи на VII клас с информация за:
 • График на дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища  за уч.2015/2016 г., съгласно Наредба №11 от 28.03.2005 г.
 • Учебно-изпитни програми по Математика и Български език и литература за приемане на ученици след завършен VII клас

20.04.2016 г.

 • Родителски срещи за разясняване на Националното външно оценяване и прием в държавни и общински училища за ученици в VII клас
3 - 5.05. 2016 г.
 • АНАЛИЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ПРОБНИ НВО С УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИТЕ ИМ ПО ДОПЪЛНИТЕЛЕН ГРАФИК

По график утвърден от Директора на училището за II-ри учебен срок

 • Консултации с ученици по отделните учебни предмети, включени във ВО

 

 


Категории