ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ


ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 

                               

 

МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД КОЗЛОДУЙ

МФК

Бенефициент:  Община Бургас

Проект:  "Прилагане на мерки по енергийна ефективност в публични сгради на територията на община Бургас" 

                ЛОТ 4:  СОУ "Димчо Дебелянов" - гр. Бургас

Project: "Implementation of energy efficiency measures in public buildings in the municipality of Burgas"                   
                   LOT 4: Sekondary school "Dimtcho Debelyanov" - Burgas

Начална дата:   15 юли 2013 г. 

Start Date: July 15, 2013

Крайна дата на строителните дейности:  08 януари 2014 г.

 End date of works: January 8, 2014

Стойност на проекта:   4 720 000 лева  

Project cost: 4 720 000 BGN                                                                         

Стойност на обекта:   492 768, 26 лева

The value of the492 768, 26 BGN

Изпълнител: БИЛДНИКС                     

        Прилагането на мерки за енергийна ефективност в сградата на СОУ "Димчо Дебелянов" се съфинансира чрез 50% безвъзмездна помощ от Международен фонд Козлодуй (МФК), който се управлява от Европейската банка за възстановяване и развитие. МФК се финансира от Европейския съюз, както и от донори на Фонда: Австрия, Белгия, Франция, Гърция, Ирландия, Холандия, Испания, Великобритания и Швейцария.

       Implementation of energy efficiency measures in the building of the school "Dimtcho Debelyanov" is co-funded by 50% grant from the Kozloduy International Decommissioning Support Fund (IFC), which is managed by the European Bank for Reconstruction and Development. IFC is funded by the European Union and the donors of the Fund: Austria, Belgium, France, Greece, Ireland, Netherlands, Spain, the UK and Switzerland.

Сградата преди ...1
Сградата преди ... 2
Сградата преди... 3
Сградата преди... 4
Сградата преди ...5
Сградата след ....1
Сградата след ....2
Сградата след ....3
Сградата след ....4
Сградата след ....5

Категории