ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ


 

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

 

Дейностите по консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка се извършват от класните ръководители един час извън седмичното разписание на учебните занятия.

Провеждането на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация се документира в дневниците на паралелките, на страниците за организационни бележки. Проведеното консултиране на родители и ученици се удостоверява с подписа на съответните лица – родители и/или ученици.

Класните ръководители създават организация по запознаване на заинтересованите лица /ученици и родители/ с утвърдения график, като:

  • на първата родителска среща запознават родителите с утвърдения график, както и впоследствие, ако в него настъпват промени;
  • вписват /изискват от учениците вписване/ информация за времето на провеждането му през І-вия и ІІ-рия учебен срок в ученическите книжки на учениците.

Категории