ЗРЕЛОСТНИЦИ 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

УЧЕБНА 2015/2016 г.

 • Заповед № РД09-1224/28.08.2015 г. за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2015/2016 година

ПО-ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ:

 
Сесия май-юни

 
        1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити


 • Български език и литература - 18.05.2016 г., начало 08,00 ч.

 • Втори държавен зрелостен изпит - 20.05.2016 г., начало 08,00 ч.

 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 26 май 2016 г. - 01 юни 2016 г.

        2. График на дейностите

 •  Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити 

от  07.03.2016 г.  до 18.03.2016 г.

             от 9,00 до 17,00 ч. в кабинета на г-жа Николинка Русева, помощник-директор по УД 

 1. Заявленията се приемат лично от член на училищната зрелостна комисия, който извършва справка с документите за самоличност на зрелостника. 
 2. Завеждат се в деловодството.
 3. Въвеждат се в програмния продукт ДЗИ.
 4. Издава се служебна бележка, разпечатана от програмния продукт.
 5. Извежда се в деловодството и се предоставя на зрелостника за сверяване на информацията и получаване срещу подпис.

    Заявления на зрелостници от минали години се приемат след направена справка за положените и издържани ДЗИ през годините.

Не се допуска повторно явяване на издържан ДЗИ.

 •  Допускане до държавни зрелостни изпити - до 17.05.2016 г.
 •  Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали -до 17.05.2016 г.
 •  Издаване на служебни бележки за допускане до държавни зрелостни изпити - до 17.05.2015 г.
 •  Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити - до 10.06.2016 г.


Сесия август-септември

 1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити
 • Български език и литература - 29.08.2016 г., начало 08,00 ч.

 • Втори държавен зрелостен изпит - 30.08.2016 г., начало 08,00 ч.

 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 31 август 2016 г. - 02 септември 2016 г.

       2. График на дейностите

 •  Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити - 04.07.2016 г. - 15.07.2016 г.
 •  Допускане до държавни зрелостни изпити - до 25.08.2016 г.
 •  Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали -до 25.08.2016 г.
 • Издаване на служебни бележки за допускане до държавни зрелостни изпити - до 26.08.2016 г.
 • Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити - до 12.09.2016 г.

Нормативна база:

УКАЗАНИЯ!!!

 1. Зрелостниците се явяват на изпит на съответните дати не по-късно от 07:30 ч. Задължително носят лични карти и служебна бележка за допускане до ДЗИ. На служебната бележка ще бъде изписано в кое училище зрелостника ще полага ДЗИ.
 2. Всеки преподавател има дни за консултации, в които  зрелостниците могат да получи пълна информация за формата на изпита по всеки предмет и помощ при подготовката.
 3. Според чл. 57., ал. 3. от Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета общият успех се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от следните три оценки:
 • средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките в графата за държавни зрелостни изпити
 • средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителната подготовка
 • средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителноизбираемата подготовка.
 • В графата ДЗИ се вписват оценките от успешно положените държавни зрелостни изпити. Всеки зрелостник може да се яви на ДЗИ по желание /трети изпит/. Ако оценката от него е различна от слаб /2 / тя също се вписва в дипломата и участва в оформянето на средния успех.
 • Дава се възможност в чл. 24., ал. 4. от Закона за народната просвета в графата за трети държавен зрелостен изпит по желание на ученика да се вписва средноаритметичната оценка от оценките от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация”.


 

Примерни изпитни материали за ДЗИ           

     Учениците, завършили средното си образование през учебната 2015-2016 година, трябва да заплатят здравните си вноски за своя сметка, до започване на работа или на учебната година във висшето учебно заведение, в което ще продължат своето обучение, тъй като месеците юли, август и септември те не се осигуряват от републиканския бюджет. При повече от три неплатени вноски, бъдещите студенти ще се окажат с прекъснати здравни права. 

     Ученици, които са завършили предходни години, но не положили успешно всички изпити, т.е. има да полагат поправителни изпити могат да се явят на съответните поправителни изпити в сесии през януари, май и август след подаване на заявление.


 

     Рейтинговата система на висшите училища в Република България подпомага потребителите на образователни услуги в избора на висше училище. Актуализираното издание на системата за 2014 година съдържа информация за 51 акредитирани висши училища в България, които предлагат обучение по специалности, разпределени в 52 професионални направления. С оглед на индивидуалните интереси на потребителите системата дава възможност да бъдат правени различни по обхват и вид сравнения и класации на висшите училища по всяко едно от съществуващите професионални направления.


Матури под наблюдение

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2014/2015 ГОДИНА

 • Заповед № РД09 1360 / 28.09.2014 г. за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2014/2015 година (прочети тук)

 


СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2014 г.

 


Подаване на заявленията за допускане до държавен зрелостен изпит 

 от 09 март 2015 г. до 20 март 2015 г.

от 9.00 ч. до 16.00 ч.

                                        ЗАЯВЛЕНИЯТА СЕ ПОДАВАТ ЛИЧНО ОТ ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ! 


Сесия август-септември:

 • Български език и литература - 28 август 2014 г., начало 8 часа. 
 • Втори държавен зрелостен изпит - 29 август 2014 г., начало 8 часа.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 1 - 5 09. 2014 г.

ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ДА СЕ ЯВЯТ В СГРАДАТА, В КОЯТО ЩЕ ПОЛАГАТ СЪОТВЕТНОТО ДЗИ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 7,30


ОЦЕНЯВАНЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЗИ:

 • Оценяване на изпитните работи -  от 30 август до 7 септември 2014 г.
 • Обявяване на резултатите от матурите -  12 септември 2014 г.

 

 

 

ДЕЙНОСТИ

 за организацията, отпечатването и връчването на дипломите за средно образование и удостоверения за завършен гимназиален етап

 • Получаване от всеки зрелостник на 4 броя цветни снимки за Диплома / удостоверение

            срок: 16 септември 2014 г. Отг .: класните р-ли

 • Подаване на информация в компютърния кабинет за: учебен план, списък на учениците с данни за ЕГН, място на раждане, община, област. Сверяване на информацията с личната карта на зрелостника.

           срок: 16 септември 2014 г. Отг .: класните р-ли

 • Попълване на личните картони с данните необходими за издаване на дипломи. Нанасяне оценки от ДЗИ в личните картони.                                                          

            срок: до 19 септември 2014 г. Отг .: класните р-ли

 • Сверяване данните в дипломата от всеки зрелостник по график уточнен с г-жа Николинка Русева - помощник-директор по УД. Сверката се осъществява съвместно с класния ръководител и се удостоверява с личен подпис от ученика. Корекция на установените пропуски.

            Срок: до 19 септември 2014 г. Отг .: класните р-ли

 • Получаване информация от учениците, които не са се явили на ДЗИ или не са ги положили успешно, желаят ли да получат удостоверение за завършен гимназиален етап и организират желаещите да заявят това писмено до директора

             Срок: до 08 юни 2011 г. Отг .: класните р-ли

 • Подаване на информация до Николинка Русева за:
 • списък с имената и ЕГН на ученици положили успешно ДЗИ;
 • ученици, които желаят да получат удостоверения за завършен гимназиален етап.

           Срок: 19 септември 2014 г. Отг .: класните р-ли

 • Получаване на дипломите и удостоверенията за завършен 12 клас от г-жа Николинка Русева и отпечатването им.

            Срок: до 24 септември 2014 г.       

 • Сверяване на дипломите, залепяне на актуална матирана снимка подписването им от училищната зрелостна комисия и от притежателите, и описване на дипломите в личния картон.

            Срок: до 26 септември 2014 г

 • Подготовка на дипломата за сканиране - залепване на снимка, подписване от ученика, подписване от комисията, подписване от директор, подпечатване, сканиране и изпращане в на файловете в МОН.

           Срок: до 29 септември 2014 г.                                                      

 • Описване на дипломата в книгата за издадени дипломи за завършено средно образование.

           Срок: до 29 септември 2014 г.

 • Връчване дипломите.

           Срок: 30 септември 2014 г. Отг .: класните р-ли

Категории