ЛЕГАЛИЗАЦИЯ


ПРОЦЕДУРА

ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕН ОТ I  ДО VI  КЛАС НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ 

 ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

Заверки и легализации (от сайта на МВнР)

          С направените изменения от 28.06.2014 г. на Наредба № 2 ОТ 14.04.2003 г. за признаване на завършен етап на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави  съгласно чл. 3, ал. 4, считано от 01. 07. 2014 г. признаването на завършен от І до VІ клас включително се извършва от директора на приемащото училище, в което лицето желае да продължи обучението си. Признаването на завършени от VІІ до последен гимназиален клас, както и на завършено основно и на средно образование и/или на професионална квалификация се извършва от експертна комисия в РИО - Бургас, ул. "Гладстон" № 150, за лицата живеещи на територията на област Бургас.

 • В СОУ „Димчо Дебелянов” – Бургас се разглеждат документите на граждани чиито документи се внасят за признаване, или на родителите/настойниците на детето, което не притежава лична карта. Заявлението може да се подаде: лично – с документ за самоличност; от родителите, децата и съпруга – с документ, удостоверяващ гражданското състояние; от други лица – с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.
 • Заявлението се подава в деловодството на училището всеки работен ден от 9 до 13 часа и от 13.30 до 17.00 ч.
 •   Гражданите, които желаят да продължат образованието си в СОУ "Димчо Дебелянов" и имат завършен от  I до VI клас в училище в чужда държава, подават следните документи:
 1. Заявление по образец, в което се вписват личните данни на гражданина, чиито документи се внасят за признаване;
 2. Документ в оригинал за училищно обучение, образование и/или професионална квалификация;
 3. Документ, в които се посочва какви права дава документът по т. 2 за продължаване на образованието, в случаите когато това не е посочено в документ по т.2;
 4. Превод на български език на документите по т. 2 и 3 от заклет преводач;
 5. Документ за последния завършен клас в българско училище (ако има такъв) преди обучението в чужбина;
 • Документите по т. 2, 3, 4 се подават в оригинал, а документите по т. 5 – в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа. Допълнително при необходимост се представят и други документи, свързани с признаването.
 • Съгласно чл. 4, ал. 5 от цитираната по-горе Наредба № 2 всеки документ за образование, издаден от училище на чужда държава се приема в училището за признаване само ако е легализиран от официалните държавни органи на съответната държава. Документите се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с подписаните договори между Република България и държавата, в която са издадени, или по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа – чрез поставяне на Apostyle от държавата, издала документа.
 • Директорът на училището се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до 10 дни, считан от датата на представяне на документите.      Този срок може да бъде удължен в случаите, в които подадените документи са недостатъчни за вземане на решение и се налага изискване на допълнителна информация.
 • При признаване на завършен І – VІ клас директорът на приемащото училище извършва оценка на представените документи и издава заповед за признаване и записване в училището или за отказ за признаване, като отчита: продължителността на обучението; вида на училището, в което е проведено обучението; изучаваните учебни предмети (ако има такива); правата, които дава документът в страната, в която е издаден.
 • Ако бъдат поискани допълнителни документи и се забави процедурата по признаване на завършен клас, при изявено писмено желание, лицето може да посещава училището с разрешение на директора.
 • Съгласно чл. 9 от Наредба № 2 ОТ 14.04.2003 г. за признаване на завършен етап на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени в чужди държави , лицата, на които е признат завършен клас – I до VI включително, по документи, издадени от училище на чужда държава, не полагат приравнителни изпити.
 • Лицата, обучавали се една или повече учебни години в училище на чужда държава, могат по своя преценка, а за непълнолетните по преценка и желание на родител (настойник), да повторят в българско училище последния признат клас.

 


Наредба № 2 от 14.04.2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (изм. и доп., бр. 44 от 27.05.2014 г., в сила от 28.06.2014 г.) 


Извадка!

Наредба № 2 от 14 април 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Раздел II.
Признаване на училищно обучение, образование и професионална квалификация

Чл. 3. (4) Признаването на завършени от І до VІ клас включително се извършва от директора на приемащото училище, в което лицето желае да продължи обучението си.

Чл. 4. (1) Желаещите признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, подават следните документи:

 1. заявление по образец;
 2. документ за училищно образование и/или професионална квалификация;
 3. документ, в който се посочва какви права дава документът по т. 2 за продължаване на образованието, в случаите, когато това не е посочено в документа по т. 2;
 4. ревод на български език на документите по т. 2, 3 и 4 от заклет преводач;
 5. документ за последния завършен клас в българско училище (ако има такъв) преди обучението в училище на чужда държава;

(2) Документите по ал. 1, т. 2, 3, 5 се подават в оригинал, а документите по т. 6 - в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа

(7) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 28.06.2014 г.) Документите по ал. 1 за завършени от І до VІ клас включително се подават в училището, в което лицето желае да продължи обучението си.

Чл.5 (6) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 28.06.2014 г.) При признаване на завършен І - VІ клас директорът на приемащото училище извършва оценка на представените документи и издава заповед за признаване и записване в училището или за отказ за признаване, като отчита:

 1. продължителността на обучението;
 2. вида на училището, в което е проведено обучението;
 3. изучаваните учебни предмети (ако има такива);
 4. правата, които дава документът в страната, в която е издаден.

(7) Директорът се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до 10 дни, считан от датата на представяне на документите по чл. 4, ал. 1.

(8) Срокът по ал. 7 може да бъде удължен в случаите, в които документите, подадени съгласно чл. 4, ал. 1 и 3, са недостатъчни за вземане на решение и се налага да се изиска допълнителна информация.

(9) В случаите по ал. 8, при изявено писмено желание, лицето може да посещава училището с разрешение на директора. 

Чл. 8. (1) Признаване се отказва, когато:

 1. 1. подадените документи не съответстват на чл. 4;
 2. 2. се установят съществени различия между данните от представените документи и установените критерии по чл. 5, ал. 1, изразяващи се в необходимост от полагане на приравнителни изпити за съответен клас по най-малко половината от учебните предмети съгласно действащия към момента на признаването учебен план в българското училище;
 3. документите са издадени от училище на друга държава, което не е признато от компетентен държавен орган на съответната страна за част от системата й за светско училищно образование.

(2) Отказът по ал. 1 се мотивира. Комисията или директорът на приемащото училище писмено уведомява заинтересувания за мотивите за отказа.

 Раздел III.
Продължаване на образованието в българско училище

Чл. 9. Лицата, на които е признат завършен клас - I до VІ включително, по документи, издадени от училище на чужда държава, не полагат приравнителни изпити.

Чл. 14. Лицата, обучавали се една или повече учебни години в училище на чужда държава, могат по своя преценка, а за непълнолетните по преценка и желание на родител (настойник или попечител) да повторят в българско училище последния признат клас. При изразено писмено желание на лицето или родителя (настойника или попечителя) до директора на училището то не полага приравнителни изпити за класа, който повтаря.

Чл. 15. До произнасяне на комисията с решение по чл. 6, ал. 1, при изявено писмено желание, лицето може да посещава училище с разрешение на началника на РИО. 

Допълнителни разпоредби

§ 1. Лица, които поради природни бедствия, крупни аварии или военни действия на територията на държавата, в която са се обучавали, или други независещи от тях причини не могат да представят документи за завършени етапи на обучение, степени на образование и професионална квалификация, могат да поискат установяване на тези факти по реда на Гражданския процесуален кодекс.


От 1 юни 2013 г. дейностите по издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на народната просвета и от Министерството на образованието и науката (МОН) и неговите звена се извършват от МОН. До момента тези дейности се извършваха от Министерството на външните работи (МВнР), като МОН участваше в процедурата чрез заверка на документите преди поставяне на апостила в МВнР.

С новата услуга МОН значително ще улесни гражданите, желаещи да получат удостоверение „APOSTILLE”, тъй като срокът е само 5 работни  дни, а заверките се извършват на  „едно гише”.

Таксата за предоставяне на административна услуга по издаване на удостоверение APOSTILLE е,  както и до сега, 15 лв. (петнадесет лева). 

Категории