КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ


ГРАФИК

 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ

 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

Начален етап

I-ви срок

II-ри срок

Прогимназиален етап

I-ви срок

II-ри срок

Гимназиална степен

I-ви срок

II-ри срок

 

                                ЛЕГЕНДА: -----  контролна работа

                                                                                                                                                   ------  класна работаГРАФИК

за провеждане на входни нива по учебни предбени 

учебна 2016/20167 г.

начален етап                     прогимназиален етап                              гимназиална степен


Входни нива по предмети от СИП

учебна 2015/2016 г.


                                   ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ

 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

 

Начален етап

I-ви срок

II-ри срок

Прогимназиален етап

I-ви срок

II-ри срок

Гимназиална степен

I-ви срок

II-ри срок

 

                                ЛЕГЕНДА: -----  контролна работа

                                               ------  класна работа

 

 

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВХОДНИ РАВНИЩА ПО ПРЕДМЕТИ

УЧЕБНА 2014/2015 ГОДИНА

 

  НАЧАЛЕН ЕТАП          ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП          ГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН  

 

 

Из НАРЕДБА № 3 ОТ 15 АПРИЛ 2003 Г. ЗА СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

        (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 73 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 15.09.2009 Г.)

.................

Чл. 8. (1) Оценяването в процеса на училищното обучение има за цел установяване на постигнатите резултати от учениците по учебен предмет по време на учебната година и поставяне на текущи, срочни и годишни оценки по задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка.

(2) При завършване на основно и средно образование се поставят и окончателни оценки по учебните предмети.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) В триседмичен срок от началото на учебната година се установява и оценява входното равнище на учениците.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Поставената оценка по ал. 3 е част от минималния задължителен брой текущи оценки за първия учебен срок.

.................

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005/2006 г.) Контролната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите резултати от учениците след приключване на обучението по завършена част от учебното съдържание по учебния предмет.

(2) Контролната работа се провежда за не повече от един учебен час.

(3) Времето за провеждане на контролната работа на ученици с нарушено зрение, с увреден слух, с умствена изостаналост, с множество увреждания, с детска церебрална парализа, с физически увреждания и/или малформации, на които не е засегната моториката на горните крайници, може да бъде удължено по преценка на оценяващия учител.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005/2006 г.) Класната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите резултати от учениците по учебния предмет в края на учебния срок.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005/2006 г.) Класна работа се провежда по:

1. български език и литература и по математика - в прогимназиалния етап;

2. чужди езици - в VIII клас за паралелките с интензивно изучаване на чужд език;

3. български език и литература, по чужди езици и по математика - в гимназиалния етап.(3) Класни работи не се провеждат за учениците в началния етап от основната степен на образование.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005/2006 г.) Класната работа се провежда за един учебен час. Класната работа по български език и литература, по чужд език и по математика - профилирана подготовка, се провежда в два слети учебни часа.

(5) Времето за провеждане на класната работа на ученици с нарушено зрение, с увреден слух, с умствена изостаналост, с множество увреждания, с детска церебрална парализа, с физически увреждания и/или малформации, на които не е засегната моториката на горните крайници, може да бъде удължено по преценка на оценяващия учител.

(6) Класна работа по чужди езици може да не се провежда за ученици с увреден слух по преценка на оценяващия учител.

Чл. 16. (1) Контролните и класните работи се коригират и рецензират от оценяващия и се връщат на учениците за подпис от родителя.

(2) Оценяващият анализира и обобщава резултатите от контролните и класните работи, като уведомява учениците за направените изводи.
 Чл. 17. (1) Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване на следните изисквания:

1. за една и съща паралелка може да се провежда не повече от една класна или една контролна работа в един учебен ден;

2. за една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат повече от две класни работи;

3. не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005/2006 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Графикът по предходната алинея се изготвя по предложение на учителите по съответния учебен предмет, утвърждава се от директора на училището до две седмици след началото на всеки учебен срок и се поставя на общодостъпно място в училището.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005/2006 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) За графика по ал. 1 учителите по съответния учебен предмет информират учениците, а класните ръководители - родителите.

Категории