ОБУЧЕНИЕ


         В  СОУ „Димчо Дебелянов”  се обучават ученици от I до XII клас. Основната цел на училищния екип е постигане от учениците на високи резултати в обучението; израстването им като граждани с култура на поведение и възпитание, изразяваща се в уважение към родните , европейските и общочовешките ценности; адаптивни, креативни и толерантни личности, със съзнание за "учене през целия живот", които могат ясно да си поставят цел, с която да са полезни на себе си и на обществото, неуморно да работят за нейното постигане, както и да могат самостоятелно да вземат решения и да носят лична отговорност за избора си.

        Учениците от I до IV клас се обучават целодневно. Обучението по английски език и физическо възпитание и спорт се провежда от учители - специалисти по съответния предмет, с право да преподават в начален етап. (виж тук)

Учениците от V до VIII клас се обучават от висококвалифицирани учители, чиято основна цел е да създадат образовани възпитаници на училището. Те прилагат в своята работа разнообразни и съвременни методи на обучение, което води до постигане на по-голяма заинтересованост към предмета и до постигане на по-високи резултати. Традиция и тенденцията е да се утвърждават групи с разширено изучаване на математика. Традиционно училището е сред водещите в гр. Бургас по успех на приемни изпити след завършен VII клас. Сформирани са и групи за ученици, изучаващи разширено музикален инструмент или пеене – народно или солово. От учебната 2015/2016 година се предвижда въвеждане на целодневно обучение за учениците от VI-ти клас. 

Общото представяне на учениците от IV-ти и VII-ми клас през учебните 2013/2014 г.  2014/2015 на НВО е на много високо ниво.  За радост на педагогическия екип за поредна година училището Е ЕДНО ОТ МАЛКОТО В ГР. БУРГАС, ИЗВЪРШВАЩО ОБУЧЕНИЕ  В НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ , КОЕТО НЕ Е СРЕД ПОКАНЕНИТЕ ОТ МОН ДА СЕ ВКЛЮЧИ в Модул 3 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“  и Модул 4 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“ от  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“, т.е. броят на учениците, получили незадоволителни резултати от НВО  е под 4 за съответния випуск. (виж тук). През учебната 2014/2015 г. СОУ "Дмчо Дебелянов" е едно от шесте училища от област Бургас, което в топ 100 листата на училищата в България.

Обучението на учениците от IX до XII клас се осъществява в паралелки с профил „Изкуства“ – музика.  В 3 от часовете по ЗИП, учениците се обучават самостоятелно.  Теоретичните знания се свързват с практическото приложение. В часовете по Солфеж и начална хармония, Анализ на музиката и музикалната литература и Хорова практика се получават теоретични и практически музикални знания. В училището се осъществява единственото в област Бургас обучение по народен инструмент – гайда. Много от учениците са носители на престижни национални и международни награди, както и стипендианти по Наредба за закрила на деца и ученици с изявени дарби.  Учебната подготовка на учениците от гимназиалния етап е добър старт за тяхната реализация като студенти, инструменталисти и изпълнители в България и чужбина.

Категории