СТИПЕНДИИВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за условията и реда за получаване на стипендии от учениците

след завършено основно образование 2018 г.

 ЗАПОВЕД  № РД – 09 810 - 810/21 февруари 2018 г.

 Категории