ИЗВЪНКЛАСНА И ИЗВЪНУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ


Под извънкласна дейност се разбира провеждането на целенасочени занимания на учениците в извънучебно време, организирани от училището. Основното им предназначение е да осъществяват  многостранно възпитателно въздействие в свободното от учебни занимания време, като се опират на придобитото в процеса на обучението.

При целодневна организация на образователно-възпитателния процес в начален етап, а от учебната 2015/2016 г. и в V клас, времето за реализиране на тези дейности е през почивните дни - събота и неделя, както и през ваканциите. 

От четири години успешно се реализират извънкласни дейности по проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти УСПЕХ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

През учебната 2014/2015 г. в училището бяха сформирани 20 групи за извънкласни дейности, обхващащи над 70% от учениците. 

        В училищния сайт има отделна страница, посветена на дейността на учениците по проекта. (виж)

Извънучилищна е дейността на подрастващите, която се организира от различни обществено-възпитателни учреждения – Домове на културата, читалища, школи и т.н. Наред с богатите възможности на този вид дейност за развитието на личността и групите,  чрез нея в ежедневието на децата  нахлуват романтиката, приключенията, очакваната радост, положителната перспектива, която може да се превърне в главна цел, жизнен мотив, идеал.

     

Категории