• НАЧАЛО
  • ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

    Процедурата по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изискванията и необходимите документи; в случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът.

  • Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в СУ „Димчо Дебелянов“. Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление.

    За да бъде разгледано, направеното заявление следва да съдържа следната информация:

  • трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
  • описание на исканата информация;
  • предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
  • адреса за кореспонденция със заявителя.

    Като форма за предоставяне на достъп до обществена информация могат да се посочи една или повече от следните форми: преглед на информацията – оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител.

    При желание да бъде направено устно запитване се съставя протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация.

  • Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде писмено заявление за предоставяне на информация за повторно използване.

    За постъпилите писмени искания за предоставяне на информация за повторно използване се прилага Глава четвърта от ЗДОИ.

    Като форма за предоставяне на достъп до обществена информация могат да се посочи една или повече от следните форми:

  • Копие на материален носител (хартиен, технически, магнитен, електронен);
  • Копие, предоставено по електронен път или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните;
  • Комбинация от форми.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Образци

на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт