СТИПЕНДИИ

ПРАВИЛА

за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящите правила уреждат реда и условията за получаване на стипендии от учениците от СУ „Димчо Дебелянов“ – Бургас

Чл. 2. С  правила се определят:

 1. разпределението на средствата по видове стипендии;
 2. критериите за допускане до класиране и критериитe и показателите за класиране на учениците за различните видове стипендии;
 3. размерите на стипендиите и периодите, за които се отпускат;
 4. редът и условията за предоставяне на стипендиите;
 5. необходимите документи за кандидатстване.

Чл. 3. (1) Право на стипендии при условията и по реда на настоящите правила имат ученици в дневна и индивидуална, комбинирана форма на обучение след завършено основно образование, които са:

 1. български граждани
 2. граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария – ученици в държавните, общинските и частните училища;
 3. 3. чужденци – ученици в държавните, общинските и частните училища:

а) с разрешено постоянно пребиваване в страната;

б) получили право на дългосрочно или продължително пребиваване в страната;

в) приети въз основа на международен договор или акт на Министерския съвет;

г) търсещи или получили международна закрила в страната.

(2) Стипендии се отпускат и на ученици по ал. 1 с трайни увреждания, както и на ученици със специални образователни потребности, които са завършили VII клас с удостоверение за завършен VII клас и са продължили обучението си в класовете от първи или втори гимназиален етап.

Чл. 4. Учениците нямат право на стипендия, когато:

 1. прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи поради болест;
 2. имат наложена санкция с решение на педагогическия съвет – до заличаване на санкцията.

Чл. 5. В случай, че е отпусната стипендия въз основа на декларация с невярно съдържание, ученикът се лишава от стипендията, а получените суми се възстановяват на институцията.

ГЛАВА ВТОРА

ФИНАНСИРАНЕ, ФОРМИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА СТИПЕНДИИ

Чл. 6. (1) Стипендиите на учениците се финансират за сметка на  целеви средства от държавния бюджет, които се определят ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

(2) Допълнителни средства за стипендии могат да се отпускат от бюджета на финансиращия орган и от бюджета на училището при наличие на възможности за това.

(3) Средствата от държавния бюджет за стипендии на учениците в частните училища се определят по бюджетите на общините, на чиято територия се намира тяхното седалище.

(4) Неусвоените към края на бюджетната година средства за стипендии от държавния бюджет преминават в преходен остатък по бюджета на институцията и се използват за същата цел през следващата година.

Чл. 7. (1) Формираните по реда на чл. 6 средства за стипендии се предоставят за изплащане на месечни и еднократни стипендии.

(2) Размерът на месечните стипендии се определя в границите от 21 до 60 лв. месечно.

(3) Максималният размер на месечните целеви стипендии може да се определи в размер до 100 лв., но не повече от разходите, за чието обезпечаване се отпуска.

(4) Средствата за еднократни стипендии не могат да надвишават 10 на сто от средствата, определени за стипендии по бюджета.

ГЛАВА ТРЕТА

ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ, РАЗМЕРИ И ПЕРИОД, ЗА КОЙТО СЕ ОТПУСКАТ

Чл. 8. (1) Месечните стипендии са:

 1. за постигнати образователни резултати – в следните размери:

а) при успех 6,00 и  до 5 отсъствия по неуважителни причини– 30,00 лв.;

б) при успех от 5,50 до 5,99 и до 5 отсътвия по неуважителни причини – 24,00 лв.;

 1. за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – успех добър в размер на 24 лв. и до 5 отсътвия по неуважителни причини.
 2. за подпомагане на ученици с трайни увреждания – в размер на 24 лв. и до 5 отсътвия по неуважителни причини;
 3. за ученици без родители – в размер на 30,00 лв. и до 5 отсътвия по неуважителни причини,
 4. за ученици с един родител – в размер на 24,00 лв. и до 5 отсътвия по неуважителни причини ;

(2) Стипендиите по ал. 1, т. 1 и т. 2, се отпускат до един месец от началото на всяка учебна година и/или от началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните месеци, както следва:

 1. отпуснатите от началото на учебната година – 4 учебни месеца;
 2. отпуснатите от началото на втория учебен срок – 5 учебни месеца за учениците до XI клас вкл., и 4 учебни месеца за учениците от XII клас.

(3) Стипендиите по ал. 1, т. 3, т. 4  и т. 5 се отпускат от началото на учебната година и/или началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им и се изплащат целогодишно.

(4) Стипендиите по ал. 1, т. 1 и т. 2 се предоставят след класиране на учениците, като за всеки вид стипендия се извършва отделно класиране.

(5) За отпускане на стипендии по ал. 1, т. 3 , т. 4  и т. 5 не се извършва класиране.

Чл. 9. (1) Еднократните стипендии са за:

 1. преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование – в размер до 100,00 лв.; но не повече от конкретната нужда.
 2. постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност – в размер до 100,00 лв.

 

(2) За един и същ ученик еднократна стипендия може да се отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок.

Чл. 10. (1) Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, но може да получи по избор въз основа на писмено заявление само една от стипендиите.

(2) Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия.

(3) Учениците с право на стипендии по чл. 8, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 при класиране за стипендия за постигнати образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера й.

Чл. 11. (1) Училището може да определи част от средствата за стипендии по чл. 8, ал. 1, т. 2 и чл. 9, ал. 1 да се предоставят целево на ученика за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението му.

(2) Разходите, за които се отпускат стипендиите по ал. 1, се доказват с разходооправдателни и с други документи, удостоверяващи изразходването им по предназначение.

(3) Класирането за предоставяне на месечна целева стипендия по чл. 8, ал. 1, т. 2 се извършва отделно от класирането за предоставяне на месечна стипендия по чл. 8, ал. 1, т. 2, която не се предоставя целево на учениците.

(4) Когато изплатената стипендия не е използвана по предназначение или не е представен документ по ал. 2, получената сума се възстановява на училището от ученика или от неговия законен представител, ако ученикът не е пълнолетен.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ

Чл. 12. За кандидатстване за всички видове стипендии се допускат учениците, които:

 1. не са прекъснали обучението си и не повтарят учебната година, с изключение на повтарящи поради болест;
 2. нямат наложено наказание с решение на педагогическия съвет;
 3. са представили в срок всички необходими документи.

Чл. 13. (1) За кандидатстване за месечна стипендия за постигнати образователни резултати се допускат учениците, които покриват и следния критерий:

 1. при кандидатстване за стипендия за първия учебен срок – имат среден успех за предходната учебна година не по-нисък от 5,50;
 2. при кандидатстване за стипендия за втория учебен срок – имат среден успех за първия учебен срок не по-нисък от 5,50.

(2) За кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането се допускат учениците, които отговарят и на следните условия:

 1. средномесечният доход на член от семейството е равен или под минималната месечна работна заплата за страната;
 2. имат среден успех за предходната година / първия учебен/ срок добър и допуснати не повече от 5 отсъствия по неуважителни причини.

(3) За кандитатстване за месечна стипендия за ученици без родители или родител имат ученици, чиито родители са починали, лишени  са от  родителски права или са поставени под пълно заприщение.

(4) Еднократната стипендия по чл. 9, ал. 1, т. 1 може да бъде отпусната при следните обстоятелства:

 1. тежко материално положение (среден месечен доход на член от семейството под минималната работна заплата за страната);
 2. оставане без работа и на двамата родители;
 3. подпомагане на ученици от дом за деца, лишени от родителски грижи;
 4. при злополука, тежко заболяване, смърт на член от семейството на ученика.

(4) Еднократната стипендия по чл. 9, ал. 1, т. 2 може да бъде отпусната при:

 1. постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност;
 2. проявяване на доблестна и честна постъпка от обществено значение.

ГЛАВА ПЕТА

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КЛАСИРАНЕ ПО ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ

 Чл. 14. (1) Критерий за класиране за месечна стипендия за постигнати образователни резултати е средният успех за предходната учебна година – при отпускане на стипендия от началото на учебната година, съответно средният успех от първия учебен срок – при отпускане на стипендия от началото на втория учебен срок (без ФУЧ и СИП).

(2) Класирането по предходната алинея се извършва в низходящ ред по показател „среден успех“.

Чл. 15. (1) Критерий за класиране за месечна стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането е средномесечният доход на член от семейството за предходните 6 месеца и средният успех от предходната година – при отпускане на стипендия от началото на учебната година, съответно средният успех от първия учебен срок – при отпускане на стипендия от началото на втория учебен срок.

(2) Класирането по предходната алинея се извършва във възходящ ред.

(3) За месечни стипендии за подпомагане на ученици без родители или родител не се извършва класиране.

(4) Ученици, допуснали 15 и повече отсъствия по неизвинителни причини нямат право на стипендия .

(5) Ако ученик, получаващ стипендия,допусне 15 и повече отсъствия по неуважителни причини, отпуснатата му стипендия на основание настоящите правила, му се спира от месеца следващ месеца на допускане на отсъствията.

ГЛАВА ШЕСТА

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ

Чл. 16. (1) Документи за отпускане на месечни стипендии по чл. 8, ал. 1, т. 1 и т. 2 се подават в срок до 31 октомври  – за отпускане на стипендия от началото на учебната година и в срок до 28 февруари – за отпускане на стипендия от началото на втория учебен срок.

(2) Документи за отпускане на месечни стипендии по чл. 8, ал. 1, т. 3, т. 4 и т.5 се подават в срок до м. октомври  или до края на месеца, през който е възникнало основанието за получаването им.

(3) Документи за отпускане на еднократни стипендии по чл. 9, ал. 1 могат да бъдат подавани по време на цялата учебна година.

Чл. 17. (1) Директорът на институцията определя комисия за стипендиите, в чийто състав задължително се включват и педагогически специалисти, предложени от педагогическия съвет.

(2) Съставът и задълженията на комисията се определя ежегодно със заповед на директора на институцията.

(3) Директорът на институцията със заповед утвърждава предложенията на комисията относно:

 1. разпределението на средствата по видове стипендии;
 2. критериите за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране на учениците за различните видове стипендии;
 3. размера на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска;
 4. конкретните условия и реда за предоставяне на всеки вид стипендия в училището;
 5. документите за кандидатстване;
 6. отпускането в училището на стипендии по чл. 8, ал. 1, т. 5;

(4) Заповедта по ал. 3 се обявява на видно място в училището и се публикува на интернет страница на училището в 3-дневен срок от издаването й, но не по-късно от 14 дни преди крайния срок за подаване на документите за кандидатстване

(5) Директорът на институцията представя предложенията на комисията по ал. 3 на ученическия съвет на училището.

Чл. 18. (1) Постъпилите в срок документи за кандидатстване за стипендии се разглеждат от определената по чл. 16 комисия, която:

 1. допуска до класиране, извършва класирането и предлага на директора на институцията учениците, на които да бъде отпусната месечна стипендия по чл. 8, ал. 1, т. 1 и т. 2;
 2. разглежда документите за предоставяне на еднократни стипендии по чл. 9 и месечни стипендии по чл. 8, ал. 1, т. 3, 4 и 5 и предлага на директора на институцията учениците, на които да бъде отпусната съответната стипендия.

(2) В случаите, когато ученик е класиран за получаване на повече от една месечна стипендия, комисията го уведомява за това, и изисква от него да заяви кой вид стипендия избира да получава. Комисията извършва прекласиране и изготвя окончателните списъци.

(3) Комисията предлага на директора на институцията учениците, които да получат стипендията от съответния вид, въз основа на извършеното окончателно класиране и до размера на утвърдените средства за стипендии при отчитане на избора на учениците по ал. 2.

(4) Месечните стипендии се отпускат със заповед на директора на институцията, издадена въз основа на предложението по ал. 3.

(5) Заповедта по ал. 4 съдържа имената на учениците, вида и размера на стипендиите и периода на изплащане.

(6) Класирането за предоставяне на месечни стипендии се обявява на видно място в институцията и се публикува на интернет страница на училището.

Чл. 19. (1) Еднократните стипендии по чл. 9, ал. 1 се отпускат със заповед на директора на институцията въз основа на мотивирано предложение на комисията по чл. 16.

 (2) Заповедта по ал. 1 съдържа имената на ученика и вида и размера на стипендията.

ГЛАВА СЕДМА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ

 

Чл. 20. (1) За кандидатстване за стипендия учениците подават следните документи:

 1. заявление-декларация до директора на институцията, подписано от ученика и и родител (попечител) по образец към §3 от Допълнителните разпоредби на ПМС № 328/21.12.2017 г. (Приложение);
 2. документи, удостоверяващи декларирания доход и декларираните обстоятелства;
 3. други, в случай че директорът на институцията е утвърдил със своя заповед и допълнителни документи, предложени от комисията по чл. 17, ал. 1, удостоверяващи постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, копия от смъртен акт, копие от документ за медицинската експертиза, при която са установени степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто, копие от съдебно решение – при отнети родителски права и др.

               ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Настоящите правила са изготвени въз основа и в съответствие с  Постановление № 328 от 21.12.2017 г. на Министерския съвет за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование ( изм. и доп. ДВ, бр.12/08.02.2019 г., ПМС № 20/01.02.2019 г.)
 • 2. Указанията и текущият контрол по приложението и изпълнението на настоящите Вътрешни правила се възлагат на Янка Стоянова – главен счетоводител в СУ „Димчо Дебелянов“ – Бургас
 • 3. Неразделна част от Правила са приложенията, описани с номера от 1 до 4.
 • 4. Тези Правила влизат в сила от датата на утвърждаването им със заповед на директора на институцията.

Правилата са утвърдени със Заповед № РД 09 148/ 11.10.2022 г. на директора на институцията.

 ПЕЙКО СТОЕВ

Директор на СУ „Димчо Дебелянов“ – Бургас