САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

     Самостоятелна форма на обучение (СФО) включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

      Самостоятелната форма на обучение може да се организира за:

  1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
  2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието;
  3. ученици с изявени дарби.

     При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от ученика утвърден училищен учебен план за паралелката в дневна форма на обучение.

     Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в правилника за дейността на училището с изключение на учениците по ал. 2, т. 2 – ученици в задължителна училищна възраст, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО.

     Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в три изпитни сесии.

     Изпитните сесии се провеждат по график, както следва:

  1. редовна сесия – м. януари – февруари; и м. юни-юли; График V – VII  кл.График X – XI клас.
  2. първа поправителна сесия – м. юли;
  3. втора поправителна сесия – 1 – 14 септември.

      Изпитните сесии за ученици в задължителна училищна възраст по чл. 37, ал. 2, т. 2 от от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обучаващи се в самостоятелна форма съгласно чл. 37, ал. 7 от цитираната по-горе наредба са в края на всеки учебен срок както следва:

  • първа изпитна сесия – м. януари;
  • втора изпитна сесия – м. юни;
  • първа поправителна сесия – м. юли;
  • втора поправителна сесия – 1 – 14 септември.

График за провеждане на поправителна сесия – Самостоятелна форма на обучение, – уч. 2023/2024 г.  

График за провеждане на изпити – Самостоятелна форма на обучение, – уч. 2023/2024 г.  

График за провеждане на приравнителни изпити през уч. 2023/2024 г.  

График за определяне на срочна оценка през учебната 2023/2024 г. – I срок