ИСТОРИЯ

     История на Средно училище „Димчо Дебелянов“ – гр. Бургас

   Началото е поставено през 1963 г. С протокол на ОНС от 22 юни комисия с председател Георги Коточев именува училището, помещаващо се в сградата на НОУ „Кирил и Методий“ в НОУ „Димчо Дебелянов“.  Пръв директор е г-н Жеко Тодоров.

     През 1971 г. НОУ „Димчо Дебелянов“ с директор г-н Иван Атанасов се премества в сградата на НОУ „Георги Бенковски“.

     На 1 септември 1973 г. НОУ „Димчо Дебелянов“ се настанява в новопостроената сграда в жилищен комплекс „Славейков“ до блок 5, където се помещава до момента.

    През 1975 г. по предложение на Окръжен съвет за Народна просвета пред Министерството на народната просвета НОУ „Димчо Дебелянов“- гр.Бургас става базово училище на Учителски институт  „Хр.Ботев“- гр. Бургас  по експериментиране на новия учебен план за ЕСПУ.

     С протокол № 6 от 20 април 1983 г. на Изпълнителния комитет на Общински народен съвет гр.Бургас, НОУ „Димчо Дебелянов“ се преобразува в ЕСПУ – първа степен. Наброява  над 2000 ученика, 60 учебни паралелки и 13 полуинтернатни групи.

    За постигнати високи резултати в учебно възпитателната работа и преустройството на образованието ЕСПУ „Димчо Дебелянов“ под ръководството на Иван Атанасов е обявено за Национален първенец и Образцово ЕСПУ.

    За принос в обучението по природо – математическите науки училището е носител на приза на фондация „Ак. Никола Обрешков“ и „Сигма – Карагьозов“.  Учениците от І до VІІІ клас с учители Сийка Михайлова, Марияна Пъкова, Елена Пеева редовно завоюват отборно и индивидуално призови места в общински и областни състезания по математика.

     От  януари 1990 година за директор на училището е назначен г-н Димитър Урумов.

    На основание Закона за Народната просвета (ДВ, бр.86/1991г.) от есента на 1991 г. ЕСПУ „Димчо Дебелянов“ се преименува в СОУ „Димчо Дебелянов“.

   От есента на 1990 г. в училището на основание на заповед на министъра на народната просвета са разкрити паралелки с разширено изучаване на музика от ІV до VІІІ клас.  През учебната 1995/1996г. за пръв път в гимназиална степен се разкрива паралелка с профил „Изкуство“ – музика.  Подборът за тази паралелка става след успешно положен изпит за проверка на музикалните способности. Изучават се следните инструменти и дисциплини: пиано, синтезатор, китара, акордеон, гайда, ударни инструменти, естрадно, класическо и народно пеене. Учителите в тези паралелки – Стойко Георгиев, Яна Рачева, Милена Добрева, Мария Желева, Александра Димитрова и техните възпитаници са носители на много престижни награди от общински, регионални,  национални и международни фестивали и конкурси.

     Сред възпитаниците на училището – лекари, инженери, прависти, учители и са: Станислав Тодоров – Роги – режисьор на филмите „Тя и той“, „Столичани в повече“ и други, младият поет Иван Брегов,  футболистът Радостин Кишишев, солистът на Националната опера Иван Ангелов, поп изпълнителите Георги Дюлгеров и Стефан Илчев, певицата Теодора и други.

     От 19 декември 2008 година след спечелен конкурс, проведен в МОН, за директор на СОУ „Димчо Дебелянов“ е назначен г-н Пейко Стоев. Като приоритет и в отговор на потребностите на нашето съвремие в училище е изведено обучението по български език и литература, чужди езици, математика, изкуства и спорт.

     С влизане в сила на Закона за предучилищното и училищно образование през 2016 г. от СОУ училището се преобразува в Средно училище „Димчо Дебелянов“, в което учениците се обучаван  в дневна, самостоятелна, комбинирана и индивидуална форми на обучение.