Училищен стол

Уважаеми родители,

В училището е сформирана училищна комисия по въпросите, свързани със столовото хранене в състав:

Председател: Стилияна Сотирова – заместник-директор, УД.

Членове:  д-р Златина Кънева/ м.с. Мария Казакова; Живко Кехайов – председател на ОС; Александра Димитрова – родител и ст. учител, начален етап и Живка Миндова – учител, прогимназиален етап.

Регулярните проверки за хигиената, количеството и качеството на предлаганата храна в столовата се извършват от комисия в състав: д-р Зл. Кънева/ м.с. Мария Казакова и учители от начален и прогимназиален етап в ГЦОУД по график.

Връзка към е-стол

Протоколи от проверки

м. януари 2023 г.

м. декември 2022 г.