Училищен стол

Уважаеми родители,

В училището е сформирана училищна комисия по въпросите, свързани със столовото хранене в състав:

Председател: Стилияна Сотирова – заместник-директор, УД.

Членове: м.с. Мария Казакова; Тони Филипова – председател на ОС.

Резервни членове от педагогическия състав:

Регулярните проверки за хигиената, количеството и качеството на предлаганата храна в столовата се извършват от комисия в състав: д-р Т. Донков/ м.с. Мария Казакова и учители от начален и прогимназиален етап в ГЦОУД по график.

Връзка към е-стол

Протоколи от проверки

м.септември 2023 г.

м. януари 2023 г.

м. декември 2022 г.